Փետրուար
01 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԲԿ
Սրբոցն Ոսկեանց Քահանայիցն
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

2 Տիմ 3, 10-12

Մատթ 5, 1-12

103
02 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԳՁ
Տեառնընդառաջ Գալուստն Աստուածորդւոյն քառասնօրեայ ի տաճարն
 • Ի յարկի...«զԳալուստն քո քառասնօրեայ ի տաճարն»:
 • Ս. Աստ. «որ եկիր եւ գալոցդ ես»:

 

Գաղ 4, 1-7

Ղուկ 2, 22-39

82
03 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԳԿ
Սրբոյն Սահակայ Պարթեւի Հայոց հայրապետին: Սրբոյն Վլասայ եպիսկոպոսին եւ Ոնեսիմեայ՝ աշակերտին Պօղոսի առաքելոյն:
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Եբր 13, 17-21                    Յովհ 10, 11-16

Փիլ 1, 1-25                         Յովհ 15, 11-16 

106, 72
04 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԴՁ
Բ. Կիրակի զկնի Առաջաւորի
 • Ս. Աստ. «որ յարեար ի մեռելոց»:

 

Տիտ 1, 1-11

Յովհ 6, 59-72

107
05 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԴԿ
Սրբոցն՝ Պիոնի քահանային, Մարկոսի Արեթուսայ եպիսկոպոսին, Կիւրղի սարկաւագին, Աբդեայ եպիսկոպոսին, Որմզդանայ, Սայենի եւ Բենիամինի սարկաւագին
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Հռ 8, 28-39

Յովհ 15, 17-21

109
06 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԱՁ
Սրբոցն՝ Ղեւոնդեանց Քահանայիցն՝ Ղեւոնդի, Յովսեփայ, Սահակայ, Մուշեղի, Արշենի եւ Քաջաջի
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Պետ 1, 3-9

Ղուկ 12, 4-10

111
07 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԱԿ
Պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Տիտ 1, 12 - 2, 10

Յովհ 7, 1-13

112
08 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԲՁ
Սրբոցն՝ Վարդանանց Զօրավարացն՝ Վարդանայ, Խորենայ, Արտակայ, Հմայեակայ, Տաճատայ, Ներսեհի, Վահանայ, Արսենի, Գարեգնի եւ այլ զօրականացն հայոց հազար երեսուն եւ վեց վկայիցա:
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Եբր 12, 1-7

Ղուկ 6, 20-26

114
09 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԲԿ
Պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Տիտ 3, 1-15

Յովհ 7, 14-23

116
10 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԳՁ
Հարիւր եւ յիսուն հայրապետացն Կոստանդնուպոլսոյ Ս. Ժողովոյն (381 թ.)
 • Յերեկոյին՝ վարագոյրն փակի:
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

2 Կոր 6, 1-10

Մատթ 12, 22-32

118
11 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԴԿ
Բուն Բարեկենդան Ա. Կիրակի Քառասնորդաց Մուտն Ադամայ ի դրախտն
 • Տօն Լուրտի Տիրամօր (լատ.):
 • Ս. Աստ. «որ յարեար ի մեռելոց»:

 

Հռ 13, 11 - 14, 9

Մատթ 6, 1-21

 

 

120
12 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԱՁ
Ա. օր աղուհացից
 • Ծոմ եւ պահք:
 • Օր Մոխրոց (կարգ մոխրոց՝ Մաշտոց 551):
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Յակ 3, 1-12

Մատթ 4, 1-11

123
13 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԱԿ
Բ. օր աղուհացից
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Յակ 3, 13 - 4, 6

Մատթ 4, 12-27

125
14 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԲՁ
Գ. օր աղուհացից
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Յակ 4, 7-17

Ղուկ 13, 1-9

127
15 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԲԿ
Դ. օր աղուհացից
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Յակ 5, 1-11

Մատթ 9, 1-8

128
16 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԳՁ
Ե. օր աղուհացից
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Յակ 5, 12-20

Մատթ 5, 1-12

130
17 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԳԿ
Զ. օր Քառասնորդաց Սրբոյն Թէոդորոսի զինաւորին
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Հռ 8, 28-39

Մատթ 10, 16-22

132
18 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԴՁ
Բ. Կիրակի Քառասնորդաց Արտաքսումն Ադամայ ի դրախտէն
 • Ս. Աստ. «որ յարեար ի մեռելոց»:

 

Հռ 12, 1-21

Մատթ 5, 17-30

134
19 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԴԿ
Ը. օր աղուհացից
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Պետ 1, 1-12

Մատթ 9, 18-26

139
20 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԱՁ
Թ. օր աղուհացից
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Պետ 1, 13-25

Մատթ 9, 27-34

141
21 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԱԿ
Ժ. օր աղուհացից
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Պետ 2, 1-12

Մատթ 9, 9-17

143
22 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԲՁ
ԺԱ. օր աղուհացից
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Պետ 2, 13-25

Մատթ 12, 22-30

145
23 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԲԿ
ԺԲ. օր աղուհացից Պահք
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Պետ 3, 1-9

Մատթ 12, 43-50

147
24 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԳՁ
ԺԳ. օր Քառասնորդաց Սրբոյն Կիւրղի Երուսաղեմայ հայրապետին եւ միւս Կիւրղի եպիսկոպոսին եւ մօր նորա Աննայի:
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

2 Տիմ 4, 1-8

Յովհ 10, 11-16

149
25 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԳԿ
Գ. Կիրակի Քառասնորդաց Անառակին
 • Ս. Աստ. «որ յարեար ի մեռելոց»:

 

2 Կոր 6, 1-18

Ղուկ 15, 11-32

150
26 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԴՁ
ԺԵ. օր աղուհացից
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Պետ 3, 10-22

Մատթ 14, 23-36

153
27 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԴԿ
ԺԶ. օր աղուհացից
 • Տօն Ս. Գրիգոր Նարեկացի (լատ.):
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Պետ 4, 1-11

Մատթ 15, 21-28

155
28 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԱՁ
ԺԷ. օր աղուհացից
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Պետ 4, 12-19

Մատթ 13, 1-8

157
29 Փետրուար 2024 Հինգշաբթի ԱԿ
ԺԸ. օր աղուհացից
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Պետ 5, 1-7

Մատթ 15, 29-39

159