Յունուար
01 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԳՁ
Տօն Տնօրէնութեան եւ Անուան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
 • Տօն Աստուածամայրութեան Մարեմայ (լատ.):
 • Համաշխարհային Օր Խաղաղութեան:
 • Յաւարտ սուրբ Պատարագի՝ կարգ մաղթանաց վասն Հայրապետին (տես էջ 7):
 • Ի յարկի... «զՏնօրէնութիւնն քո»:
 • Ս. Աստ. «որ մարմնացար վասն մեր»:

 

Փիլ 2, 5-11

Ղուկ 2, 21

17
02 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԳԿ
Օր պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Եբր 12, 5-17

Ղուկ 20, 41 - 21, 4

752
03 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԴՁ
Օր պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Եբր 12, 25 - 13, 6

Ղուկ 21, 20-33

753
04 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԴԿ
Օր պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Եբր 13, 10-16

Ղուկ 21, 34-38

755
05 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԱՁ
Ճրագալոյց Աստուածայայտնութեան
 • Ս. Աստ. «որ ծնար եւ յայտնեցար»:

 

1 Պետ 2, 1-10

Մատթ 16, 13-19

19
06 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԱԿ
Տօն Աստուածայայտնութեան եւ Մկրտութեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
 • Տաղաւար:
 • Ջրօրհնէք՝ Մաշտոց 509:
 • Տնօրհնէք՝ Մաշտոց էջ 542, փոքր մաշտոց էջ 142:
 • Ի յարկի... «զՅայտնութիւնն քո»:
 • Ս. Աստ. «որ ծնար եւ յայտնեցար»:

 

Տիտ 2, 11-15

Մատթ 2, 1-12

21
07 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԲՁ
Ա. Կիրակի զկնի Յայտնութեան
 • Օր Մեռելոց:
 • Ի յարկի...«զՅայտնութիւնն քո»:
 • Ս. Աստ. «որ ծնար եւ յայտնեցար»:

 

Գործք 19, 1-7

Մատթ 3, 1-17

23
08 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԲԿ
Գ. օր Յայտնութեան
 • Ի յարկի...«զՅայտնութիւնն քո»:
 • Ս. Աստ. «որ ծնար եւ յայտնեցար»:

 

1 Կոր 10, 1-4

Մարկ 1, 1-13

25
09 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԳՁ
Դ. օր Յայտնութեան
 • Ի յարկի...«զՅայտնութիւնն քո»:
 • Ս. Աստ. «որ ծնար եւ յայտնեցար»:

 

1 Յովհ 5, 4-10

Յովհ 1, 29-34

26
10 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԳԿ
Ե. օր Յայտնութեան
 • Ի յարկի... «զՅայտնութիւնն քո»:
 • Ս. Աստ. «որ ծնար եւ յայտնեցար»:

 

Եբր 12, 18-27

Յովհ 1, 18-28

28
11 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԴՁ
Զ. օր Յայտնութեան
 • Ի յարկի... «զՅայտնութիւնն քո»:
 • Ս. Աստ. «որ ծնար եւ յայտնեցար»:

 

1 Կոր 10, 1-4

Մարկ 1, 1-13

29
12 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԴԿ
Է. օր Յայտնութեան
 • Ի յարկի... «զՅայտնութիւնն քո»:
 • Ս. Աստ. «որ ծնար եւ յայտնեցար»:

 

Գործք 19, 1-7

Մատթ 3, 1-17

31
13 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԱՁ
Տօն Յովհաննու Կարապետին
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Գործք 13, 25-33

Մարկ 1, 1-13

58
14 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԱԿ
Բ. Կիրակի զկնի Յայտնութեան
 • Ս. Աստ. «որ յարեար ի մեռելոց»:

 

2 Տիմ 1, 1-9

Յովհ 4, 24-42

47
15 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԲՁ
Պետրոսի Աղեքսանդրու հայրապետին եւ Աբիսողոմայ սարկաւագին: Սրբոցն Աթանասայ եւ Կիւրեղի հայրապետացն Աղեքսանդրու:
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Հռ 8, 28-39                              Յովհ 10, 11-16

Եբր 13, 7-9                              Յովհ 16, 33 - 17, 8 

60,68
16 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԲԿ
Սրբոյն Անտոնի Անապատականին
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Եբր 11, 32-40

Մատթ 10, 37-42

62
17 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԳՁ
Օր պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Տիմ 2, 8 - 3, 13

Յովհ 2, 12-22

36
18 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԳԿ
Սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանին: Սրբոյն Սեղբէստրոսի Հռովմայ հայրապետին եւ յիշատակ Կոստանդիանոսի թագաւորին: Սրբոյն Մարութայի եպիսկոպոսին:
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Գործք 20, 25-32                          Յովհ 10, 11-16

Կող 1, 21-29                                Մատթ 19, 27-30

2 Տիմ 3, 10-15                              Ղուկ 10, 16-20

 

69,74,78
19 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԴՁ
Օր պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Տիմ 4, 1-12

Յովհ 2, 23 - 3, 12

38
20 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԴԿ
Սրբոյն Մեծին Թէոդոսի թագաւորին եւ եօթն մանկանցն Եփեսոսի: Սրբոյն Կիրակոսի եւ մօր նորա Յուղիտայ: Սրբոյն Վահանայ Գողթնացւոյն:
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

1 Տիմ 2, 1-7                     Ղուկ 7, 1-10

Եբր 2, 14-18                    Ղուկ 9, 44-48 

63,65
21 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԱՁ
Առաջաւորի Բարեկենդան
 • Ս. Աստ. «որ յարեար ի մեռելոց»:

 

2 Տիմ 2, 15-26

Յովհ 6, 15-21

84
22 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԱԿ
Ա. օր պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Յակ 1, 1-12

Մատթ 8, 1-4

86
23 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԲՁ
Բ. օր պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Յակ 1, 13-27

Մատթ 8, 5-17

87
24 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԲԿ
Գ. օր պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Յակ 2, 1-13

Ղուկ 13, 22-35

89
25 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԳՁ
Դ. օր պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Յակ 2, 14-26

Մատթ 8, 28-34

91
26 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԳԿ
Ե. օր պահոց
 • Յիշատակ Յովնանու մարգարէին:
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Հռ 8, 1-13

Մատթ 12, 38-42

93
27 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԴՁ
Սրբոցն Սարգսի Զօրավարին եւ որդւոյ նորա Մարտիրոսի եւ չորեքտասան զինուորացն:
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Եփս 6, 10-17

Ղուկ 21, 10-19

95
28 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԴԿ
Ա. Կիրակի զկնի Առաջաւորի
 • Ս. Աստ. «որ յարեար ի մեռելոց»:

 

2 Տիմ 3, 1-15

Յովհ 6, 22-38

96
29 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԱՁ
Սրբոցն Ատովմանց Զօրավարացն
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

2 Կոր 4, 10 - 5, 5

Յովհ 16, 1-5

98
30 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԱԿ
Սրբոցն Սուքիասանց Քօշիցն
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

Եբր 11, 32-40

Ղուկ 12, 4-8

100
31 Յունուար 2024 Հինգշաբթի ԲՁ
Պահոց
 • Ս. Աստ. «որ խաչեցար վասն մեր»:

 

2 Տիմ 3, 16 - 4, 8

Յովհ 6, 39-45

101